Cíle udržitelného rozvoje

Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představují program rozvoje na následujících 15 let (2015–2030). Skupina AISIN od svého založení dodržuje základní princip „Kvalita na prvním místě“ a snaží se nabízet výrobky, které splňují potřeby zákazníků. Naše firemní zásady přispívají k rozvoji společnosti a harmonii s přírodou a podporují obchodní postupy, které pomáhají vytvářet udržitelnou společnost.

Skupina AISIN vybrala sedm prioritních problémů, které jsou relevantní pro obchodní a dodavatelský řetězec skupiny AISIN, a poté je seřadila podle očekávání a požadavků našich zúčastněných stran a důležitosti každého bodu pro skupinu AISIN.


Klíčové aktivity pro udržitelnost

 1. Pomoc při řešení sociálních problémů prostřednictvím našich obchodních aktivit
 2. Každý zaměstnanec skupiny AISIN je do aktivit SDG zapojen
 3. Zapojení našich zúčastněných stran k vybudování vztahů založených na důvěře

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

 • Celosvětově snížit na polovinu počet úmrtí a zranění při dopravních nehodách
 • Do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem nebezpečných chemických látek a znečištěného vzduchu, vody a půdy
 • Do roku 2030 snížit pomocí prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosné choroby; podporovat duševní zdraví a duševní pohodu
 • Jak mohu přispět já: dbát na zdravý životní styl, pečovat o své zdraví, omezit jízdu autem a nahradit ji jízdou na kole či chůzí pěšky, udržovat své auto v dobrém technickém stavu a předcházet nehodám, bránit se stresu

Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

 • Do roku 2030 zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým a moderním energetickým službám
 • Do roku 2030 zlepšit mezinárodní spolupráci ve zpřístupňování výzkumu a technologií čisté energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a pokročilých a čistších technologií fosilních paliv; podporovat investice do energetické infrastruktury a technologií čisté energie
 • Jak mohu přispět já: šetřit elektřinou, nahradit staré elektrospotřebiče a žárovky modernější a úspornější variantou, rekuperovat energii (teplo, vzduch…)

AISIN vize:

Zlepšování kvality života a vytváření komunit šetrných k životnímu prostředí

Přispívat k vytváření měst, kde se lidem žije lépe a která budou šetrnější k životnímu prostředí díky používání produktů na bázi čisté a efektivní energie. Podporovat vývoj a používání čistých a vysoce účinných energetických produktů k vytvoření společnosti s nulovými emisemi uhlíku.

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

 • Dosáhnout vyšší úrovně ekonomické produktivity pomocí diverzifikace, technologického rozvoje a inovací, mimo jiné také zaměřením se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou a s vysokým podílem lidské práce
 • Do roku 2030 dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a zajistit důstojnou práci pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a zajistit stejnou odměnu za rovnocennou práci
 • podstatně snížit podíl mladých lidí, kteří nepracují ani nestudují
 • Chránit práva a podporovat bezpečné a stabilní pracovní podmínky pro všechny pracující, zejména žen, a lidí s nebezpečným povoláním
 • Jak mohu přispět já: nakupovat v místě bydliště a tím podporovat místní živnostníky i zaměstnance, vzdělávat se, pomoci firmě k vytvoření dobrého pracovního prostředí (dotazníky, připomínky…)

AISIN vize:

Vytváření pracovního prostředí, kde je podpořena diverzita a jedinečnost každého jedince

Zajistit takové pracovní prostředí, kde bude podporována různorodost zaměstnanců, jejichž práce bude náležitě odměněna a motivována, s ohledem na cíle a principy celé skupiny. Bezpečnost práce, zdraví, ochrana lidských práv, rovnováha pracovního a soukromého života by měla být samozřejmostí.

Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

 • Podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a do roku 2030 významně zvýšit podíl průmyslu na zaměstnanosti a HDP, a to s ohledem na podmínky v jednotlivých zemích
 • Do roku 2030 zmodernizovat infrastrukturu a zdokonalit vybavení průmyslových podniků tak, aby byly udržitelné, účinněji využívaly zdroje; dále využívat více čistých a k životnímu prostředí šetrných technologií a výrobních procesů; zapojí se všechny státy s ohledem na své možnosti
 • Jak mohu přispět já: třídit papír, plast, sklo a hliník, tím podporovat recyklaci a zabránit dalšímu růstu skládek, omezit spotřebu plastů zejména PET lahví

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

 • Do roku 2030 poskytnout všem přístup k bezpečným, finančně dostupným, snadno přístupným a udržitelným dopravním systémům zlepšit bezpečnost silničního provozu zejména rozšířením veřejné dopravy se zvláštním důrazem na potřeby lidí v těžké situaci jako ženy, děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby
 • Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad životního prostředí měst na jejich obyvatele, zejména zaměřením pozornosti na kvalitu ovzduší a nakládání s komunálním i jiným odpadem
 • Jak mohu přispět já: třídit odpad, volit v místních volbách, používat odpadkové koše na veřejných místech a neznečišťovat okolí, omezit jízdu autem po městě a upřednostnit chůzi nebo MHD, používat moderní ekologická vytápění (tepelná čerpadla, kondenzační kotle, biomasa, pelety…) a tím snižovat znečištění vzduchu

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

 • Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání
 • Do roku 2030 snížit v přepočtu na hlavu na polovinu globální plýtvání potravinami na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím procesu, včetně posklizňových ztrát
 • dosáhnout k životnímu prostředí šetrného nakládání s chemickými látkami a odpady během celého jejich životního cyklu, v souladu s dohodnutými mezinárodními rámci, a výrazně snížit jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy tak, aby se minimalizovaly nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí
 • Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání
 • Podporovat podniky, zejména velké a nadnárodní společnosti, aby přijaly udržitelné postupy a začlenily informace o udržitelnosti do svých pravidelných zpráv
 • Jak mohu přispět já: nepodléhat reklamě a nakupovat jen tolik kolik potřebujeme, nekupovat podezřele levné věci zejména elektroniku, kompostovat, nepoužívat jednorázové nádobí, plasty a nákupní tašky, recyklovat a správně třídit odpad, zajímat se o původ materiálů a jeho zpracování, nepoužívat kosmetiku testovanou na zvířatech

AISIN vize:

Přispívat k budování bohaté a udržitelné společnosti s důrazem na recyklaci

Přispívat výzkumem a vývojem k vybudování bohaté a udržitelné společnosti a usilovat o eliminaci zátěže na celosvětové životní prostředí. Posilovat iniciativu směřující ke společnosti přátelské k životnímu prostředí, včetně recyklace všech odpadních vod z výrobních procesů a zavádění systémů výroby fotovoltaické energie.

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

 • Zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí o klimatické změně, rozšířit lidské i institucionální kapacity pro zmírňování změny klimatu, adaptaci na ni, snižování jejích dopadů a včasné varování
 • Jak mohu přispět já: zajímat se o globální změnu klimatu (změny teplot, vzestup mořské hladiny, extrémní projevy počasí…), volit ve volbách, třídit odpad, šetřit vodou a energií, snížit množství odpadu v mé domácnosti

AISIN vize:

Budování mobility ve společnosti, která bude šetrnější k životnímu prostředí a lidem

Přispíváme k budování mobility, která je víc přátelská k životnímu prostředí a lidem s omezením spotřeby energie, využitím čisté energie a poskytováním bezpečnějších a pohodlnějších dopravních prostředků. Pracujeme na vývoji široké škály produktů pro elektrifikovaná vozidla, tím podporujeme snižování emisí CO2 a snižování spotřebu paliva.