ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA


ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Environmentální politika je každoročně revidována vrcholovým vedením společnosti a schvalována prezidentem společnosti. Tato politika je dostupná zainteresovaným stranám na webových stránkách společnosti, je sdělována v rámci organizace, včetně osob provádějící práce pod kontrolou organizace prostřednictvím firemní nástěnky.

SPOLEČNOST SE ZAVAZUJE S OHLEDEM NA ÚČEL ORGANIZACE, NA DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA ZAINTERESOVANÉ STRANY, NA KONTEXT ORGANIZACE VČETNĚ POVAHY, ROZSAHU A ENVIROMENTÁLNÍCH DOPADŮ ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI, PRODUKTŮ A SLUŽEB:

dodržovat platná ustanovení všech legislativních požadavků, tj. zákonů, vyhlášek, nařízení a rozhodnutí souvisejících s činností společnosti a ve vztahu k zainteresovaným stranám, a dále také norem napomáhajících a souvisejících s ochranou životního prostředí,
legislativní předpisy týkající se ochrany životního prostředí rozpracovat do interní dokumentace s určením odpovědnosti zainteresovaných stran a dbát na jejich důsledné dodržování,
při projektování budov a výrobních provozů použít technologie dosahující co nejnižších limitů s ohledem na životní prostředí
na základě pravidelného hodnocení úrovně znečišťování životního prostředí stanovovat vhodná opatření k trvalému snižování zátěže životního prostředí,
snižovat materiálovou a energetickou náročnost provozovaných technologií, a tím šetřit primární surovinové zdroje,
při výběru dodavatelů materiálu, zboží a služeb klást důraz na jejich ohledy k ochraně životního prostředí,
důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví,
neustále zajišťovat vhodnými a dostupnými metodami snižování produkce odpadů a volit vhodný způsob jejich zpracování a likvidace,
stanovovat cíle společnosti se záměrem zlepšit stav environmetálních podmínek, interních a externích záležitostí
udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu s cílem zvýšit environmentální výkonnost společnosti,
periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti požadavků na ochranu životního prostředí,
provádět předmět činnosti společnosti s ohledem na své okolí, přírodu, sousedící města a obce, další výrobní společnosti, vody v okolí, půdu v souladu s právními a environmentálními požadavky.